Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî)

Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, Kur'ân'ın cadde-i kübrâsından farklı mı? “Sahâbe Mesleği” denilen, tarikat berzahına girmeden hakikata ulaşma yolu​. Yirmi Altıncı Söz'ün Zeyli ve Hátimesi ile Beşinci Mektûb, şerh ve îzáh ediliyor.

Acz, fakr, şefkat ve tefekkür esaslarına dayalı Kur’ânî bir cadde. Akıl ve kalbin imtizacıyla Âlem-i İmkân ve Âlem-i Vücûbu beraber ders veren Risale-i Nur, her şeyde Esmâ-i İlâhiyyenin tecellilerini gösteriyor ve şâkirdlerini hakikata ulaştırıyor.

“Bir tek âyet-i kerîmenin ta’lîm ve taallümü, binlerce kerâmât, mevâcid ve ezvâktan daha ehemmiyyetlidir. Bundan dolayı, tálib-i hakíkat, ta’lîm ve taallüm vazífesini her şeye tercîh eder. Zîrâ, sırr-ı verâsetin en ehemmiyyetli noktası, Resûl-i Ekrem (asm)’a teblîğ ve irşâd husúsunda ittiba’ etmektir.”

İstatistikler

Kullanıcılar
1
Makaleler
42
Makale Görünüm Sayısı
79002

Kimler Çevrimiçi

5 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi